Privacyreglement Migo Styling VOF


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Migo Styling VOF internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1. Toelichting op het Reglement
Migo Styling VOF mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Migo Styling VOF de plicht om haar klanten, leveranciers en zakelijke relaties:

>op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Migo Styling VOF worden verwerkt;
> te melden wie de gegevens kunnen inzien;
> voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Migo Styling VOF vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Migo Styling VOF in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Migo Styling VOF expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Migo Styling VOF gebruikt en het doel van het gebruik
Migo Styling VOF verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant, leverancier of zakelijke relatie wordt of bent van Migo Styling VOF, een aankoop of bestelling doet, de website bezoekt, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Migo Styling VOF of via het contactformulier contact met ons opneemt. Migo Styling VOF verzamelt van klanten naam, adres, mogelijk telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-gegevens. Van leveranciers en zakelijke relaties worden naam, e-mailadres en telefoonnummer bewaard. Deze gegevens stellen ons in staat om:

> de overeenkomst die klanten, leveranciers en zakelijke relaties met Migo Styling VOF sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
> onze dienstverlening te kunnen leveren;
> klanten, leveranciers en zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
> om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
> u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing en nieuwsbrief).


IP-adressen/cookies
Migo Styling VOF houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten, leveranciers en zakelijke relaties die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

> te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
> de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
> bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten, leveranciers en zakelijke relaties zich interesseren;
> ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
> het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Migo Styling VOF verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Migo Styling VOF-organisatie, tenzij:

> dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
> dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Migo Styling VOF met jou heeft gesloten;
> je daarvoor toestemming hebt gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

> Migo Styling VOF verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
> uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Migo Styling VOF worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Migo Styling VOF beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
> uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Migo Styling VOF om in te loggen in het digitale systeem.
> de personen werkzaam voor Migo Styling VOF hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan
> Migo Styling VOF verstrekte persoonsgegevens; Migo Styling VOF heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
> uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Migo Styling VOF hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop, bestelling, factuur of verleende dienst, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Migo Styling VOF zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

> recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
> inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
> het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
> het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
> het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
> het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun je dit per email bij op [email protected] aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Migo Styling VOF.

Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Migo Styling VOF opnemen en probeert Migo Styling VOF er samen met u uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Migo Styling VOF? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Migo Styling VOF ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Migo Styling VOF. Privacyreglement Migo Styling VOF versie maart 2019